สายสามัญ

          คำว่า สายสามัญ ประกอบด้วยคำว่า สาย ซึ่งหมายถึง ทางเลือก กับคำว่า สามัญ ซึ่งหมายถึง ปรกติ ธรรมดา ทั่วไป. สายสามัญ เป็นชื่อทางเลือกหนึ่งในการเรียนต่อของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่จะเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามปรกติ เพื่อเรียนวิชาต่างๆ สำหรับเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต่อไป. ส่วนสายอาชีพเน้นการเรียนวิชาที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้โดยตรงเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว. การศึกษาต่อในสายสามัญแบ่งออกเป็น ๒ สายย่อย คือ สายวิทยาศาสตร์ ซึ่งเน้นศึกษาวิชาในหมวดคณิตศาสตร์และหมวดวิชาทางวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ทั้งวิชาเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์  กับ สายศิลปะ หรือ สายศิลป์ ซึ่งเน้นศึกษาวิชาในหมวดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ วรรณคดี ศิลปะ และสังคมศึกษา เช่น เขาวางแผนว่าหลังจากที่จบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แล้ว จะเรียนต่อสายสามัญ และจะเลือกเรียนสายศิลป์เพราะชอบวิชาภาษาไทย.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.