สารวัตร

          สารวัตร คือ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจงานทั่วไป มักใช้หมายถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจยศร้อยตำรวจเอก ถึงพันตำรวจโท ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสารวัตร มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจ แบ่งงานออกเป็นหลายฝ่าย เช่น สารวัตรจราจร.  สารวัตรปราบปราม.

          สารวัตรทหาร หมายถึง ทหารที่ได้รับคำสั่งจากผู้มีอำนาจสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่สอดส่อง ตรวจตรา ตักเตือน จับกุมทหาร ข้าราชการ และคนงานสังกัดกระทรวงกลาโหม ที่กระทำผิดหรือไม่อยู่ในระเบียบวินัย ซึ่งอยู่นอกที่ตั้งหน่วยทหาร เช่น คุณแต่งตัวไม่ถูกระเบียบระวังจะโดนสารวัตรทหารจับ.

          นอกจากนี้ยังมี สารวัตรนักเรียน เป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ตรวจตรา ดูแล และควบคุมความประพฤติของนักเรียนนอกโรงเรียนด้วย.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.