สำปั้น

          คำว่า สำปั้น เป็นชื่อเรือต่อชนิดหนึ่ง หัวท้ายเชิด. สมัยธนบุรีเรียกเรือสำปั้นว่า สามป้าน   คำว่า สำปั้น หรือ สามป้าน นี้ น่าจะตรงกับคำว่า ซำปัน (sampan)ในภาษามลายู ซึ่งหมายถึง เรือแจวหรือเรือพาย สำหรับใช้ในแม่น้ำลำคลอง และ ซำปั้ง ในภาษาจีนแต้จิ๋ว ซึ่งแปลตามตัวอักษรว่า ไม้กระดาน ๓ แผ่น หมายถึงเรือขนาดเล็กชนิดหนึ่ง  มีคำอธิบายว่าเหตุที่เรียกเช่นนี้เพราะใช้กระดาน ๓ แผ่น มาต่อประกอบเข้าเป็นเรือ

          ในสมัยโบราณ เรือสำปั้นสั่งตรงมาจากประเทศจีน. เรือสำปั้นของจีนมีขนาดเล็ก แต่เรือสำปั้นที่ใช้ในประเทศไทยมีหลายขนาด ขนาดใหญ่มักใช้สำหรับพักอาศัยและขายสินค้า ขนาดกลางใช้เป็นเรือจ้างรับส่งผู้โดยสาร ขนาดเล็กใช้สำหรับพายขายสินค้าพวกพืชผักผลไม้และอาหาร

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.