สิงโต

          คำว่า สิงโต พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายไว้ ๓ ความหมาย. ความหมายแรก เป็นชื่อสัตว์ในจินตนาการของจีน ถือว่ามีกำลังมากและมีหน้าตาดุร้าย. ความหมายที่ ๒ เป็นชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม มีขนาดใหญ่ เป็นสัตว์วงศ์เดียวกับแมว ขนสีน้ำตาล ตัวผู้เมื่อโตเต็มที่จะมีขนสร้อยคอยาว ขนปลายหางเป็นพู่ มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาและประเทศอินเดีย. ความหมายที่ ๓ เป็นชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่ง ก้านครีบแผ่ออก แข็ง และมีพิษ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.