สินสอด

          คำว่า สินสอด หมายถึง เงินที่ฝ่ายชายมอบให้แก่บิดามารดาของหญิงที่ตนขอแต่งงานด้วย. โบราณเรียกว่า ค่าน้ำนมข้าวป้อน.

          คำว่า สินสอด ประกอบด้วยคำว่า สิน กับคำว่า สอด. สิน แปลว่า เงิน. สอด แปลว่า ใส่เข้าในช่องหรือในที่แคบ ๆ. สินสอด จึงแปลว่า เงินที่ใส่เข้าในช่องแคบ ๆ. มีคำสันนิษฐานว่า แต่โบราณเงินไทยเป็นเงินที่ทำจากแร่เงินเป็นรูปต่าง ๆ และเรียกชื่อตามรูปเงินนั้น ๆ เช่น เงินที่ทำเป็นรูปกลม ๆ มีปลายเป็นขางอ ๒ ข้างคล้ายตัวด้วง เรียกว่า เงินพดด้วง. เงินที่มีลักษณะยาวคล้ายราง เรียกว่า เงินราง. เมื่อบิดามารดาของฝ่ายชายไปขอลูกสาวของผู้ใด จะนำเงินรางคือสินนั้นสอดเข้าไว้ในเงินพดด้วงไปมอบให้บิดามารดาของฝ่ายหญิง. เงินที่ฝ่ายชายนำไปมอบให้บิดามารดาของหญิงชดเชยค่าเลี้ยงดูหญิงสาวนั้นจึงเรียกว่า สินสอด และเรียกดังนั้นจนถึงทุกวันนี้

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.