สิริ

          คำว่า สิริ มี ๒ คำ ๒ ความหมาย. คำว่า สิริ คำหนึ่ง หมายถึง ศรี มิ่งขวัญ มงคล ความงาม เช่น ตอนเช้าสิริอยู่ที่หน้า คนทั้งหลายจึงล้างหน้า. สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานเสวยสิริราชสมบัติสืบต่อจากพระราชบิดา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑. คำว่า สิริ ที่แปลว่า ความงาม ใช้ในตัวอย่างว่า พระเพื่อนพระแพงมีสิริโฉมงดงาม

          คำว่า สิริ อีกคำหนึ่ง หมายถึงรวม. ปัจจุบัน คำว่า สิริ ความหมายนี้มักใช้ในกรณีที่รวมอายุของบุคคล อาจซ้อนกับคำว่า รวม เป็น สิริรวม เช่น คุณยายเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง สิริรวมอายุได้ ๙๐ ปี. ในสมัยก่อน คำว่า สิริ ใช้ได้หลายกรณี เป็นต้นว่าใช้ร่วมกับคำว่า ยา เป็น สิริยา หมายถึง รวมยา เช่น ในหนังสือแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์มีข้อความว่า “ยางสลัดใดแห้ง ๒ สลึง ยางตาตุ่ม ๒ สลึง สิริยาทั้งนี้กวนด้วยน้ำผึ้งพอปั้นได้” หรือใช้ร่วมกับคำว่า กษัตริย์ เป็น สิริกษัตริย์ หมายถึงรวมกษัตริย์ เช่น ในประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๖ มีข้อความว่า สิริกษัตริย์ในราชวงศ์สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เว้นแต่พระเพทราชา คณนาเป็นกษัตริย์ ๙ พระองค์ด้วยกัน”

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.