สุข-ผาสุก

          คำว่า สุข กับ ผาสุก มีความหมายคล้ายกัน คำว่า สุข หมายถึง สบายกายสบายใจ ไม่เดือดร้อน เช่น คนเราย่อมมีสุขบ้างทุกข์บ้าง. ขอให้มีความสุขความเจริญ.

          คำว่า ผาสุก หมายถึง สบาย สงบ ร่มเย็น เช่น ฉันปรารถนาให้บ้านเมืองมีความผาสุกตลอดไป. ขณะที่เรานอนหลับอย่างผาสุกอยู่ในบ้าน มีคนจำนวนหนึ่งช่วยรักษาความปลอดภัยให้เรา.

          คำว่า สุข มาจากคำบาลีและสันสกฤต ว่า สุข (อ่านว่า สุ-ขะ) ส่วนคำว่า ผาสุก มาจากคำบาลีว่า ผาสุก (อ่านว่า ผา-สุ-กะ) ด้วยเหตุนี้คำว่า สุข จึงเขียน ข ไข่ สะกด  ส่วนคำว่า ผาสุก เขียน ก ไก่ สะกด

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.