หน

          คำว่า หน มี ๒ ความหมาย ความหมายหนึ่ง หมายถึง ครั้ง คราว เช่น อธิบายหลายหนแล้ว เธอยังไม่เข้าใจอีกหรือ. เมื่อใช้ว่า ทุกหน หมายถึง ทุกครั้ง เช่น ฉันเป็นคนจ่ายค่ารถทุกหนเลย

          หน อีกความหมายหนึ่ง หมายถึง ทาง ทิศ เช่น สมเด็จพระราชาคณะที่ดูแลคณะสงฆ์มหานิกายแบ่งเป็น เจ้าคณะหนเหนือ เจ้าคณะหนกลาง เป็นต้น. หมายถึง ที่ สถานที่ เช่น สุขาอยู่หนใด. ปรากฏในคำซ้อนว่า แห่งหน เช่น นางรจนาไม่รู้ว่าเจ้าเงาะเป็นใครมาจากแห่งหนใด. คำว่า ทุกแห่งหน ทุกแห่งทุกหน และ ทุกหนทุกแห่ง มีความหมายเหมือนคำว่า ทุกที่ เช่น ทุกแห่งหนมีแต่ความเงียบสงัด. เมื่อสองปีก่อนน้ำท่วมทุกแห่งทุกหนในกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก. เสียงแซ่ซ้องสดุดีดังก้องทั่วทุกหนทุกแห่ง 

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.