หอ

          คำว่า หอ เป็นคำเรียกเรือน หรืออาคารที่สร้างขึ้นมีลักษณะต่างจากอาคารทั่วไป อาจเป็นอาคารเปิดโถง อาจสูงกว่าส่วนอื่น หรืออาจมีลักษณะพิเศษอื่น ๆ เช่น หอนาฬิกา หอกลอง หอคอย. หอ ใช้เรียกอาคารที่ใช้ในกิจเฉพาะบางอย่าง เช่น หอดูดาว หอส่องกล้อง. หรือเป็นอาคารที่ทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น หอสวดมนต์ หอฉัน หอประชุม หอพัก หอบังคับการ. หอ ใช้เรียกอาคารที่ใช้เพื่อเก็บรวบรวมสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อาจต้องการให้มีลักษณะพิเศษต่างจากอาคารอื่น เช่น หอสมุด หอพระไตรปิฎก หอจดหมายเหตุ หอศิลป์. นอกจากนี้ เรือนไทยซึ่งแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ก็เรียกแต่ละส่วนว่า หอ เช่น หอกลาง หอรี หอขวาง หอนอน หอนก

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.