หักร้างถางพง

          คำว่า หักร้างถางพง เป็นสำนวน หมายความว่า ฟันหรือหักโค่นต้นไม้ลง แล้วถากถางพื้นที่ซึ่งเป็นป่าดงพงไม้ให้เตียน เช่น เดิมที่ตรงนี้เป็นป่ารก เขามาหักร้างถางพงแล้วถากไถ ปลูกต้นไม้ต่าง ๆ ทำเป็นไร่เป็นสวน มีทั้งไม้ยืนต้นไม้ล้มลุกที่ทำเงินให้ปีละหลายหมื่นบาท.

          คำว่า ร้าง แปลว่า ที่ถูกทอดทิ้งให้ว่างเปล่า. หักร้าง คือ หักโค่นต้นไม้ให้กลายเป็นที่ร้างที่ว่างเปล่า. หักร้าง ใช้เป็นคำขยายคำว่า ถางพง เป็น หักร้างถางพง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.