อนุกรมวิธาน

          อนุกรมวิธาน มาจากคำว่า อนุกรม แปลว่า ลำดับ กับคำว่า วิธาน ซึ่งแปลว่า การจัดแจง การทำ; กฎเกณฑ์.  อนุกรมวิธาน จึงแปลว่า การจัดแบ่งตามลำดับ คำนี้เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นเพื่อให้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า taxonomy (อ่านว่า แท็ก-ซัน-นะ-มี่)

          หนังสืออนุกรมวิธานเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะสัตว์และพืช โดยอธิบายแบ่งเป็นหมวด  ชั้น  อันดับ  วงศ์  สกุล  และชนิด  ตามกฎและเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ และพรรณนาลักษณะของสัตว์และพืชนั้น ๆ ด้วย

          ราชบัณฑิตยสถานได้จัดทำอนุกรมวิธานขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๗ โดยแยกเป็นอนุกรมวิธานสัตว์และอนุกรมวิธานพืช

          อนุกรมวิธาน คำว่า วิธาน เขียน ว แหวน  สระอิ  ธ ธง  สระอา  น หนู

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.