อนุสาวรีย์ย่าเหล

          พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอนุสาวรีย์ย่าเหล หล่อด้วยโลหะทองแดง ไว้ที่พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม.  ย่าเหล เป็นสุนัขทรงเลี้ยงสุดรักแสนรู้  สัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์และจงรักภักดี. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์บทกลอนไว้อาลัยแก่ย่าเหลที่ถูกคนร้ายยิงตาย  จารึกไว้ที่ฐานอนุสาวรีย์ มีความตอนหนึ่งว่า

                         “อนุสาวรีย์นี้เตือนจิตร์                     ให้กูคิดรำพึงถึงสหาย
                    โอ้อาไลยใจจู่อยู่ไม่วาย                           กูเจ็บคล้ายศรศักดิ์ปักอุรา”
และอีกตอนหนึ่งว่า
                  
  “มันยิงเพื่อนเหมือนกูพลอยถูกด้วย         แทบจะม้วยชีวังสิ้นสังขาร์
                    จะหาเพื่อนเหมือนเจ้าที่ไหนมา              ช้ำอุราอาไลยไม่วายวัน”

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.