อบรมบ่มนิสัย

          อบรมบ่มนิสัย เป็นคำกริยา ประกอบด้วยคำว่า อบรม กับ บ่มนิสัย. อบรม หมายถึง พร่ำสั่งสอนคนที่ยังไม่รู้ดีรู้ชั่วให้เป็นคนดี มีคุณธรรม.  บ่มนิสัย หมายถึง อบรมให้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีจนเป็นนิสัย.  เมื่อนำไปรวมกับคำว่า อบรม เป็น อบรมบ่มนิสัย หมายถึง แนะนำพร่ำสอนให้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดี รู้สิ่งใดดี สิ่งใดชั่ว สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด  เช่น พ่อแม่อบรมบ่มนิสัยลูกให้ขยัน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความกตัญญูกตเวที ครูมีหน้าที่สอนความรู้ทางวิชาการให้ศิษย์ และอบรมบ่มนิสัยให้ศิษย์เป็นพลเมืองไทยที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษาและของบ้านเมือง มีวินัย ตรงต่อเวลา มีสัมมาคารวะ ปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย รักภาษาไทยและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องทั้งการออกเสียงและการใช้คำ ใช้ภาษาสุภาพ ไม่หยาบคาย.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.