อบรม

          อบรม ประกอบด้วยคำว่า อบ กับ รม. อบ แปลว่า ทำให้มีกลิ่นหอมด้วยควัน เช่น อบขนมกลีบลำดวน อบข้าวตูด้วยควันเทียน. หรือทำให้มีกลิ่นหอมด้วยดอกไม้หอมหรือน้ำปรุงเป็นต้น เช่น อบร่ำ อบผ้า อบบุหงา. หมายความว่า ทำให้สุกด้วยไอน้ำหรือไอไฟในที่ที่ความร้อนออกไม่ได้ เช่น อบไก่ อบเนื้อ อบขนมปัง. คำว่า รม แปลว่า ทำให้สุกช้า ๆ และมีกลิ่นหอมด้วยควันและไอไฟ  เช่น รมควันปลา  ขาหมูรมควัน  ไส้กรอกรมควัน. อบรม หมายถึง พร่ำสั่งสอนคนที่ยังไม่รู้ดีรู้ชั่วให้เป็นคนดี มีคุณธรรม  เช่น ครูต้องอบรมลูกศิษย์ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ มีสัมมาคารวะ ไม่พูดจาหยาบคาย เป็นต้น. นอกจากนี้ยังใช้หมายถึง สอนวิชาความรู้เฉพาะเรื่องเพื่อให้ได้รับความรู้โดยใช้เวลาตามที่กำหนด เช่น ราชบัณฑิตยสถานจัดอบรมการใช้ราชาศัพท์แก่สื่อมวลชน. มหาวิทยาลัยจัดอบรมวิชาการใช้คอมพิวเตอร์แก่บุคคลทั่วไป.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.