อภิบาล

          คำว่า อภิบาล มาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่า อภิปาล (อ่าน อะ -พิ-ปา-ละ) แปลว่า ผู้คุ้มครอง. แต่ในภาษาไทย อภิบาล ใช้เป็นคำกริยา หมายถึง คุ้มครองอย่างดียิ่ง ปกป้องให้พ้นจากภยันตราย เช่น จอมยุทธ์ทั้งหลายออกปราบเหล่าคนพาลเพื่ออภิบาลคนดี.

          คำว่า อภิบาล ปรากฏในคำ หออภิบาลผู้ป่วยหนัก หรือ หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต หมายถึง ดูแลคนไข้เป็นพิเศษเพื่อมิให้คนไข้เป็นอันตราย. คำว่า หออภิบาลผู้ป่วยหนัก หรือ หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต เป็นคำทางการของคำว่า ห้องไอซียู.

          นอกจากนี้ อภิบาล ยังปรากฏในคำว่า พระอภิบาล เป็นคำเรียกผู้คุ้มครองดูแลพระราชโอรส พระราชธิดา ที่เสด็จไปทรงศึกษาในต่างประเทศ เช่น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี เมื่อครั้งเป็น พระมนตรีพจนกิจ เป็นพระอภิบาลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ขณะศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.