อวิหิงสา

          อวิหิงสา (อ่านว่า อะ -วิ-หิง-สา) เป็นทศพิธราชธรรมข้อที่ ๘. อวิหิงสา แปลว่า ความไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ก้าวล่วงสิทธิของผู้อื่น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยทรงเบียดเบียนผู้ใด มีแต่ทรงพระเมตตาเกื้อหนุนจุนเจือ อุปถัมภ์ค้ำจุนทั้งพสกนิกรของพระองค์และประชาชนในประเทศอื่น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เพียงแต่พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรด้วยสิ่งของบรรเทาทุกข์ต่าง ๆ เท่านั้น หากยังทรงสั่งสอนประชาชนให้มีความเมตตาต่อกัน ไม่เบียดเบียนกันเพื่อให้ทุกคนมีความสุข ดังพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ผู้ที่มาเฝ้าถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑  ว่า  “การสั่งสอนของศาสนาที่แท้จริง  ก็คือ สอนให้คนมีความสุขซึ่งมาจากความนิ่งในใจและความดีไม่เบียดเบียนผู้อื่น ถ้าแต่ละคนสามารถที่จะทำเช่นนี้แล้ว แล้วก็เผื่อแผ่คนอื่นบ้าง คนอื่นก็จะมีความสุขเหมือนกัน ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ทั้งในทางวัตถุ ทั้งในทางจิตใจ”

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.