ออกตัว

          คำว่า ออกตัว มีความหมาย ๓ อย่าง

          ความหมายแรก ออกตัว หมายถึง พูดกันหรือแก้ตัวไว้ก่อน เพื่อไม่ให้ถูกตำหนิ เช่น เขาออกตัวว่ามีเวลาจัดงานน้อย การต้อนรับก็อาจจะไม่เรียบร้อย.

          ความหมายที่ ๒ หมายถึง เคลื่อนตัวจากจุดเริ่มต้น เช่น รถยี่ห้อนี้ออกตัวได้เร็ว คนจึงนิยมใช้.  นักกีฬาว่ายน้ำที่ออกตัวได้เร็วมักจะได้เปรียบผู้แข่งขัน.

          ความหมายที่ ๓ หมายถึง นำไปเปลี่ยนเป็นเงินได้ง่าย นำไปทำประโยชน์ได้ง่าย เช่น ซื้อทองดีกว่าซื้อที่ ถ้าขัดสนก็ออกตัวได้ง่าย.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.