อะลุ่มอล่วย

          คำว่า อะลุ่มอล่วย (อ่านว่า อะ-ลุ่ม-อะ-หฺล่วย) แปลว่า ผ่อนหนักผ่อนเบาให้แก่กัน ยอมรับกันและกัน เช่น เราคนกันเอง มีอะไร ๆ ก็ค่อย ๆ อะลุ่มอล่วยให้กัน อย่าดึงดันเอาชนะกันเลย. คำว่า อะลุ่มอล่วย เป็นคำสี่พยางค์ที่พยางค์ที่ ๑ กับพยางค์ที่ ๓ ออกเสียงเหมือนกัน แต่เขียนไม่เหมือนกัน. พยางค์ที่ ๑ เขียน อ มีรูปสระอะ. แต่พยางค์ที่ ๓ เขียน อ ไม่มีรูปสระอะ. ส่วนพยางค์ที่ ๒ กับพยางค์ที่ ๔ มีรูปไม้เอกเหมือนกัน แต่ออกเสียงวรรณยุกต์ต่างกันเป็นคนละเสียง. พยางค์ที่ ๒ เป็นเสียงโท คือ อะลุ่ม  ส่วนพยางค์ที่ ๔ เป็นเสียงเอก คือ อล่วย (อ่านว่า อะ-หฺล่วย)

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.