อักขรานุกรม

          อักขรานุกรม เขียน อ อ่าง  ไม้หันอากาศ  ก ไก่  ข ไข่  ร เรือ  สระอา  น หนู  สระอุ  ก ไก่  ร เรือ  ม ม้า  เป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหนึ่ง คล้ายคลึงกับพจนานุกรมหรือสารานุกรม เรียกเต็มว่า อักขรานุกรมภูมิศาสตร์

          คำว่า อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ ประกอบด้วยคำว่า อักขร (อ่านว่า อัก-ขะ-ระ) แปลว่า ตัวหนังสือ กับคำว่า อนุกรม แปลว่า ลำดับ และคำว่า ภูมิศาสตร์ ซึ่งหมายถึง วิชาที่ว่าด้วยลักษณะ สภาพ ที่ตั้ง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ฯลฯ ในดินแดนต่าง ๆ ของโลก  ความหมายตามตัวอักษรคือ เรื่องภูมิศาสตร์ที่ลำดับตามตัวอักษร คำว่า อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า gazetteer (อ่านว่า แก๊ส-สะ-เทียร์)

          หนังสือที่ใช้ชื่อว่า อักขรานุกรม จะเก็บเฉพาะชื่อบ้านเมือง ทะเล ภูเขา ที่ตั้ง ประชากร อาชีพ เส้นทางคมนาคม ซึ่งเป็นรายละเอียดทางภูมิศาสตร์

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.