อักโกธะ

          อักโกธะ เป็นทศพิธราชธรรมข้อที่ ๗. อักโกธะ แปลว่า ความไม่โกรธ เป็นคุณธรรมที่ปฏิบัติได้ยากยิ่ง. การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยทรงแสดงความโกรธให้ผู้ใดเห็นเลยเพราะทรงฝึกพระราชหฤทัยให้มีแต่ความเมตตาปรานีต่อผู้คนทั้งมวล เช่น เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ มีผู้ถือป้ายต่อต้านพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมีพระราชนิพนธ์ถึงเรื่องนี้ไว้ในหนังสือความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ “ข้าพเจ้าเห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระทัยเย็นเป็นที่สุด ข้าพเจ้าเองรู้สึกว่าใจยังสั่นด้วยความน้อยใจปนความโกรธ… พระเจ้าอยู่หัวกลับรับสั่งปลอบว่า ให้เฉย ๆ ไว้ ทำใจเย็นเข้าสู้ อย่าได้แสดงความรู้สึกเช่นเสียใจหรือน้อยใจออกมาให้ทางฝ่ายบ้านเมืองเห็นเป็นอันขาด…”

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.