อัครสาวก (๒)

          ในมหาปทานสูตรแห่งคัมภีร์ทีฆนิกาย มหาวรรค กล่าวถึงชื่อพระพุทธเจ้าจำนวน ๗ พระองค์ และชื่อพระอัครสาวกแต่ละคู่ของพระพุทธเจ้านั้น ๆ ดังนี้

          พระวิปัสสีพุทธเจ้ามีพระขัณฑะและพระติสสะ เป็นพระอัครสาวก พระสิขีพุทธเจ้ามีพระอภิภูและพระสัมภวะเป็นพระอัครสาวก. พระเวสสภูพุทธเจ้ามีพระโสนะและพระอุตตระ (อ่านว่า พฺระ-อุด-ตะ-ระ) เป็นพระอัครสาวก. พระกกุสันโธพุทธเจ้ามีพระวิธูระและพระสัญชีวะเป็นพระอัครสาวก. พระโกนาคมพุทธเจ้า (อ่านว่า พฺระ-โก-นา-คม-พุด-ทะ- เจ้า) มีพระภิยโยสะ (อ่านว่า พิน-โย-สะ) และพระอุตตระ เป็นพระอัครสาวก. พระกัสสปพุทธเจ้า (อ่านว่า พฺระ-กัด-สะ-ปะ-พุด-ทะ- เจ้า) มีพระติสสะและพระภารทวาชะ (อ่านว่า พฺระ-พา-ระ-ทะ-วา-ชะ) เป็นพระอัครสาวก. และพระสมณโคดมพุทธเจ้ามีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวก

          พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมีพระอัครสาวกเพียงคู่เดียว คือ พระอัครสาวกเบื้องซ้าย ๑ องค์และพระอัครสาวกเบื้องขวา ๑ องค์

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.