อัญมณี

          อัญมณี หมายถึง หินหรือแร่มีค่าที่เจียระไนแล้วมีลักษณะสวยงาม คงทน หายาก ราคาแพง นิยมนำมาใช้เป็นเครื่องประดับ เช่น  ทับทิม ไพลิน โกเมน เพทาย  มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามีการใช้อัญมณีมาแล้วหลายพันปีก่อนพุทธกาล

          อัญมณีเป็นเครื่องประดับที่ใช้เพื่อความสวยงาม หรือบ่งบอกฐานะทางการเงิน บ้างสวมใส่ตามความเชื่อว่าเป็นสิริมงคล เช่น  ชาวจีนเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีที่ช่วยให้มีอายุยืนและป้องกันอัปมงคล  นักเดินทางโบราณเชื่อว่าโกเมนเป็นอัญมณีที่ช่วยปกป้องคุ้มครองอันตรายได้  และหลายคนเชื่อว่าไพลินเป็นอัญมณีแห่งคุณธรรม ช่วยให้ผู้ที่สวมใส่มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในคุณความดี เป็นต้น 

          ประเทศไทยเป็นแหล่งอัญมณีสำคัญแห่งหนึ่งของโลก มีรายได้จากการส่งออกสูงติดอันดับ ๑ ใน ๕ ของสินค้าส่งออกของประเทศ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.