อัญรูป

          อัญรูป (อ่านว่า อัน-ยะ-รูบ) เป็นศัพท์วิทยาศาสตร์ที่บัญญัติขึ้นใช้กับคำ allotrope (อ่านว่า แอล-เลอ-โทฺร้ป)  คำ อัญรูป ประกอบด้วยคำ อัญ (อ่านว่า อัน-ยะ) แปลว่า อื่น และคำ รูป คือ ร่าง เค้าโครง. เมื่อรวมแล้วมีความหมายว่า เค้าโครงอื่น หรือ รูปที่ต่างไป. ใช้กับรูปแบบต่าง ๆ ของธาตุเดียวกัน แต่แตกต่างกันที่โครงสร้างภายใน หรือจำนวนอะตอมของธาตุที่ประกอบขึ้นเป็นโมเลกุล เช่น เพชร แกรไฟต์ และถ่าน เป็นอัญรูปของธาตุคาร์บอน หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ เพชร แกรไฟต์ และถ่าน ต่างเป็นรูปหนึ่งของธาตุคาร์บอน. ก๊าซออกซิเจน และ ก๊าซโอโซน เป็นอัญรูปของธาตุออกซิเจน นั่นคือ ก๊าซออกซิเจน และ ก๊าซโอโซน ต่างก็เป็นรูปหนึ่งของธาตุออกซิเจน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.