อัษฎาวุธ

          อัษฎาวุธ มาจากคำ ๒ คำรวมกัน คำแรก คือ อัษฏ  (อัด-สะ-ตะ) แปลว่า แปด กับคำว่า อาวุธ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการทำสงคราม ทำร้าย ทำลาย ป้องกัน ต่อสู้ หรือฆ่า เมื่อรวมคำเป็น อัษฎาวุธ หมายถึง อาวุธ ๘ อย่าง ซึ่งอัญเชิญมาถวายพระเจ้าแผ่นดินในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วย ๑. พระแสงจักร  ๒. พระแสงตรี  ๓. พระแสงดาบเชลย  ๔. พระแสงดาบมีเขน  ๕. พระแสงหอกเพชรรัตน์   ๖. พระแสงของ้าวแสนพลพ่าย  ๗. พระแสงธนู   ๘. พระแสงปืนต้นคาบชุดข้ามแม่น้ำสะโตง

          ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายพระสุพรรณบัฏเฉลิมพระนามเป็น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องประกอบพระอิสริยยศ เครื่องราชูปโภค และพระแสงอัษฎาวุธ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.