อาชวะ

          อาชวะ (อ่านว่า อาด-ชะ -วะ) เป็นทศพิธราชธรรมข้อที่ ๔. คำว่า อาชวะ เป็นคำภาษาบาลีแปลว่าความซื่อตรง สัตย์ซื่อ ตรงไปตรงมา. เป็นธรรมะข้อสำคัญที่ทำให้เป็นคนตรง ไม่คดโกง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมพลิกแพลงกลับกลอก ไม่เป็นคนตลบตะแลง. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ที่รักษาธรรมะข้อนี้อย่างมั่นคงชัดแจ้ง. ทรงมีความซื่อสัตย์ต่อประชาชน ต่อหน้าที่ และต่อความเป็นพระมหากษัตริย์. พระปฐมบรมราชโองการที่ได้พระราชทานไว้ ในวันพระบรมราชาภิเษกว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ก็ทรงยึดมั่น ไม่ผันแปร ไม่เปลี่ยนแปลง. ทรงปฏิบัติพระองค์ทุกประการเพื่อดำรงความเป็นธรรมในสังคม จึงทรงเป็นที่พึ่งที่สำคัญที่สุดของพสกนิกรชาวไทย.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.