อาณา

          คำว่า อาณา เป็นคำที่ยืมจากภาษาบาลี หมายถึง อำนาจปกครอง. คำนี้นำมาประกอบกับคำอื่นได้คำใหม่หลายคำ เป็นต้นว่า

          อาณานิคม หมายถึง เมืองขึ้น เช่น ประเทศไทยไม่เคยเป็นอาณานิคมของประเทศอื่น.

          อาณาประชาราษฎร์ หมายถึง พลเมืองที่อยู่ในอำนาจปกครอง เช่น พระมหากษัตริย์ไทยทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ให้ได้รับความสุข.

          อาณาเขต หมายถึง เขตแดนในอำนาจปกครอง เช่น คนไทยไม่ยอมให้ประเทศใดรุกล้ำอาณาเขตของประเทศไทย.

          ราชอาณาจักร หมายถึง เขตแดนที่อยู่ในอำนาจปกครองของประเทศที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น ปวงชนชาวไทยไม่อาจล่วงละเมิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.