อาทิ

          อาทิ  เป็นคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต แปลว่า ต้น แรก. ข้อความว่า เป็นอาทิ จะแปลว่า เป็นต้น เป็นเบื้องต้น. เดิมใช้ขยายข้อความที่ยกขึ้นกล่าวเป็นตัวอย่างเฉพาะตัวอย่างแรก เช่น ศีล ๕ คือข้อบัญญัติสำหรับการปฏิบัติกายและวาจาของผู้ที่นับถือพุทธศาสนา มีการห้ามฆ่าสัตว์เป็นอาทิ หมายความว่า ศีล ๕ มีการห้ามฆ่าสัตว์เป็นข้อแรก. สวรรค์ ๖ ชั้น มีชั้นจาตุมหาราชเป็นอาทิ หมายความว่า สวรรค์ ๖ ชั้นนั้น มีชั้นที่ชื่อว่าจาตุมหาราชเป็นชั้นต้น ยังมีชั้นอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงอีก.

          ต่อมา คำว่า เป็นอาทิ ใช้ขยายข้อความที่กล่าวเป็นตัวอย่าง การกล่าวขึ้นมาเป็นตัวอย่างแรก ๆ มีหลาย ๆ ตัวอย่าง หลาย ๆ ข้อก็ได้ เช่น สวรรค์ ๖ ชั้น มีชั้นจาตุมหาราช ชั้นดาวดึงส์ ชั้นยามาเป็นอาทิ.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.