อายุรเวท-อายุรแพทย์-อายุรกรรม-อายุรศาสตร์

          อายุรเวท เป็นชื่อคัมภีร์เสริมท้ายของคัมภีร์อถรรพเวท (อ่านว่า อะ-ถับ-พะ- เวด) เป็นความรู้ ๘ ประการเพื่อทำให้บุคคลมีอายุยืนยาว. คำว่า อายุร (อา-ยุ-ระ) ในคำสมาสว่า อายุรเวท เป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตว่า อายุสฺ (อ่านว่า อา-ยุส อ่านเหมือนมี s ท้าย) แปลว่า อายุ ในภาษาไทยเลียนแบบมาสร้างเป็นคำว่า อายุรแพทย์  อายุรกรรม  อายุรศาสตร์

          อายุรแพทย์ หมายถึง หมอที่รักษาโรคด้วยยาเป็นหลัก ต้องสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต แล้วศึกษาต่อเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์. คำว่า อายุรศาสตร์ หมายถึง วิชารักษาโรคด้วยยา เป็นสาขาหนึ่งของการแพทย์เฉพาะทางซึ่งเกี่ยวกับการป้องกัน การวินิจฉัยและการรักษาโรคความผิดปรกติในร่างกาย

          อายุรกรรม เป็นคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในวงการแพทย์ หมายถึง การรักษาโรคด้วยยา ปัจจุบันใช้คำว่า อายุรศาสตร์ แทนคำว่า อายุรกรรม เพื่อให้มีความหมายครอบคลุมการเรียนการสอน การวิจัย และการรักษาโรคด้วยยา

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.