อาราธนา

          อาราธนา (อ่านว่า อา-ราด-ทะ-นา) แปลว่า เชิญ เชื้อเชิญ อ้อนวอน. ใช้เป็นศัพท์เฉพาะพระภิกษุสามเณรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อต้องการให้ท่านแสดงธรรม ให้ศีล ให้พร หรือ คุ้มครอง เช่น ในการทำบุญหรือการสวดพระอภิธรรมหน้าศพ เจ้าภาพหรือผู้แทนเจ้าภาพคนใดคนหนึ่งต้องกล่าวเชิญให้พระภิกษุให้ศีล เช่น ถ้าอาราธนาศีล ๕ ก็กล่าวถ้อยคำว่า มยํ ภนฺเต ติสรเณน สห ปญฺจสีลานิ ยาจามฯ (อ่านว่า มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะสีลานิ ยาจามะ) และกล่าวครั้งที่ ๒ เติมข้อความนำว่า ทุติยมฺปิ (อ่านว่า ทุติยัมปิ) ซึ่งแปลว่า ครั้งที่ ๒. เมื่อกล่าวครั้งที่ ๓ ก็นำด้วยคำว่า ตติยมฺปิ (อ่านว่า ตะติยัมปิ).

          การเชิญให้พระภิกษุสวดมนต์ ให้ศีล หรือเทศน์ ใช้เป็นคำพระว่า อาราธนา

          คำว่า อาราธนา มาจากคำภาษาบาลีว่า อาราธน (อ่านว่า อา-รา-ทะ-นะ) แปลว่า ทำให้ยินดีและคล้อยตาม

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.