อาเศียรวาทราชสดุดี

                    อันแสงสูรย์/ส่องสว่าง/อยู่กลางฟ้า                       ยังดวงตา/ให้สว่าง/กระจ่างเห็น
          ให้ไออุ่น/ไอชีวัน/อันร่มเย็น                                            โลกจึงเป็น/โลกที่/มีชีวิต 
                    ดุจแสงทอง/ทรงธรรม์/อันเจิดจ้า                         พระเมตตา/ส่องทวยราษฏร์/ทุกดวงจิต
          ทรงดับร้อน/ผ่อนเข็ญ/อยู่เป็นนิตย์                                  พระสถิต/กลางใจ/ไทยทั้งปวง
                    ธ ทรงเป็น/พลังแรง/แห่งแผ่นดิน                          มิรู้สิ้น/สรรเสริญ/สุดแดนสรวง
          หทัยไทย/ถวายไท้/ถ้วนทุกดวง                                       แทนจันทน์จวง/บูชาราช/บาทบงสุ์ 
                    ขออำนาจ/บารมี/ศรีไตรรัตน์                                 บันดาลจัตุรพรพึงประสงค์ 
                                                                                                 (อ่านว่า บันดานจัด/ตุระพอน/พึงประสง)
          แปดสิบสี่/พรรษา/ขอพระองค์                                         เป็นฉัตรธง/ผองไทย/ไปนิรันดร์

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.