อุปถัมภ์ (๑)

          อุปถัมภ์ หมายความว่า ค้ำชู ทะนุบำรุง เช่น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ ได้ทรงตั้งพระราชปณิธานว่า “ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา” คำว่า อุปถัมภก แปลว่า ผู้อุปถัมภ์. ปัจจุบันคำว่า อุปถัมภ์ ใช้ในความหมายว่า ช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อให้ดำรงอยู่ได้ และได้ลดฐานะลงเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่า เช่น เมื่อพ่อแม่ตายด้วยอุบัติเหตุ สมศรีขาดคนอุปถัมภ์จึงไม่ได้เล่าเรียนตามที่หวัง. ถึงจะเป็นกำพร้าแต่สมชายมีญาติอุปถัมภ์เขาให้เรียนหนังสือ เขาจึงได้เรียนจนจบปริญญา. ผู้ที่ให้เงินช่วยเหลือโดยมีข้อแลกเปลี่ยน ก็เรียกว่า ผู้อุปถัมภ์ เช่น ผู้ที่ให้เงินจัดรายการโทรทัศน์ จัดการประชุม จัดการแสดงต่าง ๆ มักมีการแลกเปลี่ยนกับการโฆษณาสินค้าของผู้อุปถัมภ์นั้น. ผู้อุปถัมภ์ ในความหมายนี้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า sponsor

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.