อุปสรรค

          อุปสรรค  หมายถึง  เครื่องขัดข้อง  ความขัดข้อง  หรือเครื่องขัดขวาง  เช่น  อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น คนที่ไม่เคยเผชิญอุปสรรคจะไม่รู้จักความสามารถที่แท้จริงของตนเลย  นอกจากนี้คำ อุปสรรค ยังใช้เรียกส่วนที่เติมข้างหน้าคำบาลีหรือสันสกฤต ให้มีความหมายต่างไปจากเดิม  หรือมีความหมายตรงข้ามกับความหมายเดิมเป็นต้น  โดยให้ถือเป็นคำเดียวกับคำนั้น ๆ เพราะอุปสรรคจะไม่ใช้ตามลำพัง  เช่น
 อุปสรรค ปฏิ-  แปลว่า เฉพาะ ตอบ ทวน กลับ  เช่น ปฏิทิน หมายถึง เฉพาะวันหรือแบบสำหรับดูวัน เดือน ปี  ปฏิพากย์  หมายถึง การพูดโต้ตอบ  ปฏิวัติ หมายถึง การหมุนกลับ.   อุปสรรค อนุ- แปลว่า น้อย ตาม เช่น อนุภาค แปลว่า ส่วนเล็ก ๆ ส่วนน้อย ๆ. อนุชา แปลว่า ผู้เกิดตาม หมายถึง น้อง.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.