เกร็ด

          ที่จังหวัดนนทบุรีมีชื่อสถานที่หลายแห่งที่มีคำว่า เกร็ด ประกอบอยู่ด้วย ได้แก่ เกาะเกร็ด ปากเกร็ด  ลัดเกร็ด คำว่า เกร็ด ซึ่งมี ร เรือ เป็นอักษรควบกับ ก ไก่  หมายถึง ลำน้ำเล็กที่เป็นทางลัด เชื่อมลำน้ำใหญ่สายเดียวกันทั้ง ๒ ข้าง มักพบในกรณีที่แม่น้ำสายใดสายหนึ่งไหลคดโค้งมาก ก็อาจ ขุดคลองลัดเชื่อมตรงบริเวณที่ลำน้ำนั้นโค้งเข้าหากัน เพื่อให้สามารถเดินเรือได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น  ลำน้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนนทบุรีนั้น สมเด็จพระเจ้าท้ายสระโปรดให้ขุดคลองลัดขึ้นเมื่อพุทธศักราช  ๒๒๖๕ เรียกว่า ลัดเกร็ด ปัจจุบันลัดเกร็ดได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาไปแล้ว

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.