เกาะ

          เกาะ  มีหลายความหมาย  ความหมายแรกหมายถึงส่วนของแผ่นดินที่มีน้ำล้อมรอบ  มีขนาดเล็กกว่าทวีป  อาจอยู่ในมหาสมุทร  ทะเล  ทะเลสาบ  แม่น้ำ  หรือกลางน้ำ  ประเทศไทยมีเกาะที่น่าท่องเที่ยวหลายเกาะ เช่น เกาะช้าง  เกาะล้าน  เกาะเสม็ด.  หรือเรียกพื้นที่ที่มีหมู่ไม้ขึ้นหนาแน่นกลางทุ่งหรือกลางที่โล่งเตียนก็เรียกว่า เกาะ. นอกจากนี้ พื้นที่ยกขอบกลางถนนเพื่อแบ่งเป็นทางให้รถวิ่งได้ ๒ ฟาก อาจปลูกต้นไม้หรือไม่ก็ได้ ก็เรียกว่า เกาะ. 

          เกาะ  อีกความหมายหนึ่ง  หมายถึงจับหรือยึดสิ่งใดไว้เพื่อทรงอยู่  เช่น  เขายื่นแขนให้คุณยายเกาะเดินลงบันได.  โดยปริยายหมายความถึงอาการที่เข้าไปติดแน่นอยู่ เช่น ปลิงเกาะขา. ตุ๊กแกเกาะอยู่ข้างฝาบ้าน. นอกจากนี้ เกาะ ยังมีความหมายว่า เข้าเป็นหมู่หรือกลุ่มเดียวกัน  เช่น  เครื่องบินฝูงนั้นบินเกาะกลุ่มกันไปตลอด.  และหมายถึง เอาตัวมาโดยอำนาจศาล  เช่น  เขาถูกเกาะตัวไปลงโทษฐานลักทรัพย์.  

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.