เค้าลาง

          คำว่า เค้าลาง เป็นคำประสม ประกอบด้วยคำว่า เค้า กับ ลาง. คำว่า เค้า หมายถึง สิ่งที่เป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ เช่น ฝนตั้งเค้า. หรือหมายถึงสิ่งที่ส่อแสดงให้รู้ได้ว่ามีลักษณะเหมือนสิ่งอื่น เช่น เด็กคนนี้มีเค้าหน้าเหมือนพ่อ.  คำว่า ลาง หมายถึง ปรากฏการณ์ที่บอกผลดีหรือร้าย เช่น ลางดี. ลางร้าย. แต่มักใช้ในทางร้าย เช่น เขาพูดเป็นลางว่าจะตาย.

          เค้าลาง หมายถึง สิ่งที่ส่อแสดงว่าเหตุการณ์บางอย่างกำลังจะเกิดขึ้น จะดีหรือร้ายก็ได้ เช่น ดัชนีชี้วัดหลายตัวที่ปรากฏ เป็นเค้าลางว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังฟื้นตัว. เศรษฐกิจไทยเริ่มส่อเค้าลางแห่งหายนะ ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๓๙. แม้จะมีเค้าลางว่าทรัพยากรในทะเลเริ่มน้อยลง แต่ธุรกิจประมงก็ยังต้องขยายตัวต่อไป.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.