เงา (๒)

          คำว่า เงา ที่หมายถึงบริเวณที่มืดเพราะมีวัตถุบังแสง ทำให้แลเห็นเป็นรูปคล้ายวัตถุนั้น นำมาใช้ประสมกับคำอื่นได้หลายคำ เช่น เงามืด หมายถึง บริเวณที่มืดสนิทเพราะแสงถูกบัง. เช่น ผู้ร้ายหลบอยู่ในเงามืด.  เงามัว หมายถึง บริเวณที่มืดไม่สนิท เกิดจากวัตถุบังแสงไม่มิด หรือมีแสงจากที่อื่นส่องเข้ามา เช่น เวลาเกิดจันทรุปราคา จะเห็นเงามัวรอบ ๆ เงามืด.  แรเงา หมายถึง เขียนเส้นเพื่อให้เห็นเป็นเงา เช่น เขาแรเงาให้เห็นความลึกของภาพ.  รัฐมนตรีเงา หมายถึง บุคคลที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านตั้งขึ้นเลียนตำแหน่งรัฐมนตรี เพื่อติดตามและตรวจสอบการทำงานของรัฐมนตรีแต่ละกระทรวง. และ เป็นเงาตามตัว หมายความว่า ตามกันไปเสมอ เช่น สองคนนี้ไปไหนไปด้วยกันเป็นเงาตามตัว. พอน้ำมันขึ้นราคา สินค้าอื่นก็ขึ้นราคาเป็นเงาตามตัว

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.