เจตนา – เจตนารมณ์

          คำว่า เจตนา (อ่านว่า เจด-ตะ-นา) ใช้เป็นคำกริยาหรือคำนามก็ได้ หมายถึง มุ่งหมาย หรือ ความมุ่งหมาย เช่น เขาไม่เจตนาจะทำร้ายเธอ หรือ เขาไม่มีเจตนาจะทำร้ายเธอ

          เมื่อนำคำ เจตนา ไปสมาสกับคำว่า อารมณ์ เป็น เจตนารมณ์ (อ่านว่า เจด-ตะ-นา-รม) คำว่า รมณ์ เขียน ร เรือ  ม ม้า  ณ เณร  การันต์ ไม่ใช่ ย ยักษ์  การันต์  คำว่า เจตนารมณ์ ใช้เป็นคำนามเท่านั้น หมายถึง ความมุ่งหมายและมักเป็นความมุ่งหมายในทางที่ดี เช่น เราต้องช่วยกันสร้างความสมานฉันท์ (อ่านว่า สะ-หฺมาน-นะ-ฉัน) ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.