เจ็ดชั่วโคตร

          เจ็ดชั่วโคตร หมายถึง วงศ์สกุลที่สืบสายโลหิตซึ่งนับตั้งแต่ตัวเองขึ้นไป ๓ ชั้น คือ ชั้นพ่อ ชั้นปู่และชั้นทวด กับนับจากตัวเองลงมาอีก ๓ ชั้น คือ ชั้นลูก ชั้นหลาน และชั้นเหลน รวมเป็นเจ็ดชั่วโคตร ไม่นับผู้หญิงรวมด้วย

          ในสมัยก่อนถ้าทำความผิดร้ายแรง เช่น เป็นกบฏต่อแผ่นดิน จะต้องถูกประหารเจ็ดชั่วโคตร

          คำว่า โคตร หมายความว่า วงศ์สกุล เผ่าพันธุ์ ต้นสกุล มาจากคำสันสกฤต โคตฺร (อ่านว่า โคระ) คำนี้มักใช้เป็นคำไม่สุภาพหรือเป็นคำด่า เช่น พวกนี้มันโกงทั้งโคตร. ยายนี่ปากจัด ถ้าโกรธใครก็ขุดโคตรด่าเลยทีเดียว.    ถ้าเป็นความหมายกลาง ๆ มักใช้คำว่า สกุล หรือ ตระกูล ไม่ใช้คำ โคตร เช่นเราพูดว่า เด็ก ๆ เหล่านี้มาจากสกุลเดียวกัน. ไม่พูดว่า เด็ก ๆ เหล่านี้มาจากโคตรเดียวกัน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.