เจ้าบทเจ้ากลอน

          เจ้าบทเจ้ากลอน หมายความว่า ผู้ที่ชอบใช้ถ้อยคำที่มีลักษณะเป็นบทกลอนหรือถ้อยคำที่มีลักษณะเชิงวรรณศิลป์ มีเสียงสัมผัส มีการเลือกสรรคำไพเราะ หรือชอบยกคำร้อยกรองที่ไพเราะ มีถ้อยคำที่คล้องจองกัน เช่น คนที่เป็นเจ้าบทเจ้ากลอนนี่น่าจะให้ไปหัดยี่เกนะ จะได้ไปด้นกลอนสดได้สนุกไปเลย. เขาเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน พูดอะไรก็ต้องมีจังหวะ มีเสียงสัมผัสคล้องจอง บางทีก็ไม่ถูกเรื่องเท่าไร. คนไทยส่วนใหญ่เป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.