เฉียง-เฉวียง

          คำว่า เฉียง กับ เฉวียง มีเสียงคล้ายกัน

          คำว่า เฉียง หมายถึง เฉหรือเบี่ยงจากแนวไปทางใดทางหนึ่ง เช่น ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ.
ห่มสไบเฉียง.

          คำว่า เฉวียง มาจากคำเขมร เฉฺวง (อ่านว่า ฉะ-เวง) ซึ่งหมายถึง ซ้าย.

         คำว่า เฉวียง ในภาษาไทย ใช้กับการห่มผ้า สวมสังวาลหรือสวมสายธุรำ เช่น ห่มผ้าสไบ
มักห่มเฉวียงบ่า คือห่มผ้าปิดทางบ่าซ้ายเปิดบ่าขวา

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.