เช่า

          เช่า แปลว่า เข้าใช้ทรัพย์สินของผู้อื่นชั่วคราว โดยจ่ายค่าเช่าเป็นเงินหรือสิ่งของ เช่น เช่าบ้าน เช่าที่ดิน เช่ารถยนต์ เช่าชุดแต่งงาน เช่าเครื่องประดับหรือของใช้ต่าง ๆ. นักศึกษาเช่าชุดครุยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร. ชาวนาบางคนเช่าที่ทำนาแล้วจ่ายค่าเช่าเป็นข้าวเปลือก. ผู้ให้เช่าอาจเก็บค่าเช่าเป็นรายชั่วโมง รายวัน  รายสัปดาห์  รายเดือน หรือรายปี ก็ได้. ในทางกฎหมายเรียกว่า เช่าทรัพย์

          การเช่ามีหลายประเภท เช่น  เช่าช่วง  คือการที่ผู้เช่าเอาทรัพย์สินที่ตนเช่าไปให้ผู้อื่นเช่าอีกทอดหนึ่ง เช่น คนขับรถแท็กซี่ให้เพื่อนเช่าช่วงตอนกลางคืน. เช่าซื้อ คือซื้อสิ่งที่มีราคาแพงอย่างบ้าน ที่ดิน รถยนต์ โดยการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ เมื่อชำระครบตามสัญญาแล้ว ทรัพย์สินจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่าซื้อ. ส่วนการเช่าที่ดินที่เป็นสวนเพื่อทำมาหากินโดยการปลูกพืชผักผลไม้ เรียกว่า เช่าถือสวน หรือ ถือสวน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.