เดรัจฉาน สัตว์เดรัจฉาน

          เดรัจฉาน มาจากภาษาบาลีว่า ติรจฺฉาน (อ่านว่า ติ-รัจ-ฉา-นะ) แปลว่า สัตว์ที่เคลื่อนที่ไปในแนวขวาง คือ ขณะที่เคลื่อนที่ไปนั้น ลำตัวไม่ได้ตั้งตรงอย่างมนุษย์

          เดรัจฉาน หมายถึง สัตว์อื่น ๆ ทั้งหมดซึ่งไม่ใช่มนุษย์ บางครั้งใช้ซ้อนกับคำว่า สัตว์ เป็น สัตว์เดรัจฉาน. คำว่า เดรัจฉาน และ สัตว์เดรัจฉาน มักใช้เพื่อเน้นลักษณะหรือคุณสมบัติบางประการที่แตกต่างกับคุณสมบัติของมนุษย์ คือ ไม่รู้เหตุผล แยกผิดชอบชั่วดีไม่ได้ สัตว์เดรัจฉานสังหารเหยื่อได้อย่างไม่รู้สึกสงสาร. คำว่า เดรัจฉาน หรือ สัตว์เดรัจฉาน ใช้เป็นคำเปรียบเพื่อด่าว่าผู้ที่มีพฤติกรรมต่ำช้า ไร้เมตตาปรานีราวกับไม่ใช่มนุษย์.

          คำว่า เดรัจฉาน อาจใช้ว่า ดิรัจฉาน หรือ เดียรัจฉาน ก็ได้

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.