เด็กหอ

          เด็กหอ มาจากคำ ๒ คำ คือ คำว่า เด็ก กับคำว่า หอ. เด็ก ในที่นี้หมายถึง เยาวชนที่เป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษา. ส่วนคำว่า หอ คือ หอพัก หมายถึง ที่พัก ที่อยู่อาศัย ที่เช่าอยู่ชั่วคราว.  เด็กหอ เป็นชื่อเรียกเยาวชนที่เช่าหอพักอยู่ในระหว่างที่กำลังศึกษาเล่าเรียน.  สมัยก่อนถ้านักเรียน นักศึกษาต้องเดินทางไปเรียนในสถานศึกษาที่อยู่ไกลจากบ้าน หรืออยู่ต่างจังหวัด มักจะไปอาศัยอยู่บ้านญาติหรือถ้าเป็นเด็กผู้ชายมักไปอาศัยอยู่กับพระที่วัด ฝากตัวเป็นศิษย์วัด อาศัยข้าวก้นบาตรพระเลี้ยงตน ไม่ต้องเสียค่าที่พัก  ไม่ต้องจ่ายเงินค่าอาหาร อาศัยอยู่กับวัดจนเรียนจบรับปริญญา ได้ทำงาน  มีตำแหน่งหน้าที่การงานดี เป็นหลักเป็นฐานให้กับครอบครัว แต่สมัยนี้สถานศึกษาที่มีอยู่เดิมและที่สร้างขึ้นใหม่มีอยู่หลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯ  และต่างจังหวัด  มีนักเรียน นักศึกษาจำนวนมากที่ต้องเดินทางไปเรียนในที่ไกล ๆ จึงจำเป็นต้องอาศัยหอพัก. นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในหอพักของสถานศึกษาเรียกเป็นภาษาปากว่า เด็กหอ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.