เถรวาท

          เถรวาท (เถ-ระ-วาด)  ประกอบด้วยคำว่า เถร (เถ-ระ) หมายถึง พระผู้ใหญ่ซึ่งพระวินัยกำหนดว่าต้องมีอายุพรรษาตั้งแต่ ๑๐ พรรษาขึ้นไป เรียกว่า พระเถระวาท (อ่านว่า วาด) หมายถึง  คำพูด ถ้อยคำ หรือลัทธิ.  เถรวาท แปลว่า ถ้อยคำของพระเถระ หมายถึง นิกายหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่ถือหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าซึ่งพระอรหันต์พุทธสาวก ๕๐๐ รูป ได้รวบรวมไว้โดยการประชุมสังคายนาพระธรรมวินัย ภายหลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วได้ ๓ เดือน และใช้เวลาสอบทานอยู่ ๗ เดือน ถือเป็นการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรก เรียกว่า ปฐมสังคายนา. คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้สังคายนานี้เป็นบ่อเกิดของคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาบาลี 

          ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็นที่นับถืออย่างแพร่หลายในประเทศไทย  พม่า  ลาว  ศรีลังกา  และกัมพูชา

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.