เทิน

          คำว่า เทิน มี  ๓  ความหมาย.   ความหมายหนึ่ง  หมายถึง  เนินดินที่พูนขึ้นเป็นทางยาว  ปัจจุบันใช้เรียกเฉพาะที่ดินที่พูนสูงขึ้นตรงเชิงของป้อมปราการ.  ในสมัยโบราณ เป็นที่ที่ทหารขึ้นไปเพื่อตรวจการณ์รักษาเมือง  หรือใช้เป็นที่ต่อสู้ข้าศึกที่จะบุกข้ามกำแพงเมืองเข้ามา เรียกว่า  เชิงเทิน.

          คำว่า เทิน ความหมายที่ ๒  หมายถึง วางซ้อนกันไว้สูง  หรือวางไว้บนที่สูง  เช่น ทำไมเอาหนังสือขึ้นไปเทินไว้บนหลังตู้อย่างนั้น.   หีบห่อจำนวนมากวางเทินไว้เป็นกองสูง.

          นอกจากนี้ เทิน  แปลว่า  ยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นวางไว้บนศีรษะ เช่น  หญิงชาวอินโดนีเซียไปตักน้ำแล้ว เทินหม้อน้ำไว้บนศีรษะกลับไปบ้าน  หญิงชาวอินเดียเทินของไว้บนศีรษะ. แขกขายถั่วที่มักจะเทินโต๊ะขายถั่วแล้วเดินขายไปตามที่ต่าง ๆ.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.