เทียม (๒)

          คำว่า เทียม  มีความหมายว่า เอาสัตว์พาหนะ เช่น วัว ควาย ลา ล่อ ผูกเข้ากับยานพาหนะ หรือเครื่องมือทางการเกษตร อย่างคราดหรือไถ เพื่อให้สัตว์ลากพาหนะหรือเครื่องมือนั้นไป    เป็นวิธีการใช้งานสัตว์เหล่านั้น.  เช่น  เราใช้วัวเทียมเกวียนเพื่อให้วัวลากเกวียนไปยังที่ที่เราต้องการ.   ชาวนาเทียมควายเข้ากับไถเพื่อใช้ควายไถนา.

          อีกความหมายหนึ่ง  เทียม แปลว่า เท่ากัน  เสมอกัน   เช่น  ตึกใหม่ ๆ เหล่านี้สร้างสูงเทียมเมฆเชียวนะ.    เขาไม่ต้องการทำตัวเทียมเจ้านายของเขา.    คนเราเกิดมาสติปัญญาอาจไม่เท่าเทียมกันแต่เราก็ควรมีสิทธิ์ของความเป็นคนเท่าเทียมกัน.

          คำว่า เทียม ปรากฏในสำนวนว่า  เทียมบ่าเทียมไหล่  และ  เทียมหน้าเทียมตา  หมายความว่า ทัดเทียมกัน เสมอกัน เทียบเท่ากัน เช่น  แม้เขาจะจนไม่เทียมหน้าเทียมตาเพื่อนฝูงแต่เขาก็ภูมิใจที่เป็นคนดีไม่ยิ่งหย่อนกว่าใคร.  

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.