เปรียบต่าง

          เปรียบต่าง เป็นคำกิริยาที่แปลให้ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า contrast (อ่านว่า คอน-ทรัสต์)  คำว่า เปรียบต่าง ใช้ในการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นจุดหรือประเด็นที่ต่างกัน เช่น เสียงสระในภาษาไทยมีเสียงสระสั้นกับสระยาวซึ่งปรากฏในคำที่นำมาเปรียบต่างกันได้ อย่างคำว่า วัน กับ วาน       จิบ กับ จีบ  เอ็น กับ เอน      ปลุก กับ ปลูก แต่สระบางคู่ที่ไม่มีคู่เปรียบต่าง เช่น สระ เอาะ กับ สระ ออ บางคำใช้สระสั้น เช่น น่อง ป่อง ป้อง บางคำเป็นสระยาว เช่น นอง ปอง จอง แต่ไม่มีคู่เปรียบต่างสระสั้นยาวที่ใช้พยัญชนะสระวรรณยุกต์เหมือนกันเลย (คือ ไม่มี น่อง ป่อง ที่ออกเสียงยาว ไม่มี น็อง ป็อง จ็อง ที่ออกเสียงสั้น)

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.