เปลี่ยน

          เปลี่ยน เป็นคำกริยา มีความหมายว่า แลก เอาของใหม่แทนของเก่า เลิกอย่างหนึ่งไปทำอีกอย่างหนึ่ง ผลัด สลับ แปลง ยักย้ายไปจากเดิม เช่น เปลี่ยนเกียร์ หมายถึง ขยับเกียร์ให้ยักย้ายไปตามต้องการ. เปลี่ยนคลื่น หมายถึง กำหนดคลื่นรับ-ส่งวิทยุใหม่ หมุนหาคลื่นวิทยุ. เปลี่ยนงาน หมายถึง เลิกอาชีพเก่าไปดำเนินอาชีพใหม่. เปลี่ยนใจ หมายถึง เลิกความตั้งใจจากอย่างหนึ่งไปเป็นอีกอย่างหนึ่ง. เปลี่ยนทิศ หมายถึง ย้ายจากทิศหนึ่งไปยังอีกทิศหนึ่ง. เปลี่ยนน้ำ หมายถึง ถ่ายน้ำเก่าออกใส่น้ำใหม่เข้าไปแทน. เปลี่ยนบรรยากาศ หมายถึง ย้ายไปอยู่ในที่แวดล้อมใหม่. เปลี่ยนพรรค หมายถึง ย้ายไปสังกัดอยู่กับพรรคอื่น. เปลี่ยนมือ หมายถึง โอนกรรมสิทธิ์ โอนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ. เปลี่ยนหน้า หมายถึง คนหนึ่งไปแทนอีกคนหนึ่ง.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.