เผอเรอ

          คำว่า เผอเรอ    เผอ เขียน สระเอ  ผ ผึ้ง  อ อ่าง  ส่วนคำว่า เรอ เขียน สระเอ  ร เรือ  อ อ่าง เผอเรอ  แปลว่า เลินเล่อ  ขาดความเอาใจใส่ไม่รอบคอบในสิ่งที่ทำ  จึงมักทำให้เกิดข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดเสมอ    เผอเรอ เป็นลักษณะปรกติที่เป็นอุปนิสัยประจำของคน เช่น เพราะเธอเผอเรอไม่เอาใจใส่กับงานที่พิมพ์ จึงพิมพ์ตกไปหลายบรรทัด.  ฉันให้เธอดูแลเก็บเงินทำไมจึงเผอเรอทิ้งกระเป๋าให้คนแอบหยิบไปได้.  เด็กคนนี้มักจะเผอเรอทำของเสียบ่อย ๆ.

          คำว่า เผอ ไม่มี ล ลิง ควบ  และคำว่า เรอ ใช้ ร เรือ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.