เฝือก

          คำว่า เฝือก มีหลายความหมาย  ความหมายหนึ่งคือ ซี่ไม้ไผ่ที่ถักติดกันเป็นผืนหรือเป็นแผง   ใช้คลุมหลังคาเรือนต้นไม้หรือใช้ปักตามลำน้ำเพื่อล้อมให้ปลาที่หลงเข้ามาในเฝือกติดอยู่หาทางออกไม่ได้  เมื่อปลาถูกขังอยู่ในเฝือก คนจะใช้ลอบ สุ่ม  หรือเครื่องจับปลาอย่างอื่นไปจับปลาต่อไป เฝือกจึงเป็นเครื่องมือประกอบการประมงอย่างหนึ่ง

          ความหมายที่ ๒ เฝือกใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับห่อศพเพื่อนำไปฝังในกรณีที่จะต้องฝังอย่างรีบด่วนหรือไม่สามารถหาโลงใส่ศพได้

          ความหมายที่ ๓  เฝือก หมายถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ดามกระดูกที่เดาะหรือหัก และดามข้อที่เคลื่อน เป็นต้น เพื่อให้กระดูกและข้ออยู่ในลักษณะนิ่งไม่เคลื่อนที่  ซึ่งร่างกายจะมีกลไกตามธรรมชาติ เชื่อมต่อและซ่อมแซมส่วนที่เดาะ หักหรือเคลื่อนนั้นเองในเวลาอันควร.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.